Example Curriculum

  שיעור 1 -רמות תמיכה והתנגדות של המקצוענים
זמין בעוד ימים
ימים לאחר ההרשמה לקורס,
  שיעור 2-מה המחיר שהמוסדיים רוצים לקפוץ על מניה?
זמין בעוד ימים
ימים לאחר ההרשמה לקורס,
  שיעור שלישי- ניקוד עסקאות עתידיות- מיינדסט חדש לשנן
זמין בעוד ימים
ימים לאחר ההרשמה לקורס,
  שיעור רביעי- איך לסרוק מניות פוטנציאליות ולנקד אותן בחוכמה
זמין בעוד ימים
ימים לאחר ההרשמה לקורס,
  שיעור חמישי- קריפטו חלק א
זמין בעוד ימים
ימים לאחר ההרשמה לקורס,
  שיעור שישי -קריפטו חלק ב
זמין בעוד ימים
ימים לאחר ההרשמה לקורס,
  שיעור שביעי- הנפקות ופיבונאצ'י
זמין בעוד ימים
ימים לאחר ההרשמה לקורס,
  שיעור שמיני - ניהול סיכונים ושימוש בסטופים חכמים
זמין בעוד ימים
ימים לאחר ההרשמה לקורס,
  שיעור תשיעי- חכמת ההמונים הדור הבא
זמין בעוד ימים
ימים לאחר ההרשמה לקורס,